Hvorfor brukbrukt.no?

Nettsiden brukbrukt.no er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Sandnes kommune og IVAR IKS. På nettsiden har vi samlet gode tips og råd, virksomheter, arrangementer og nettsider som alle jobber med ombruk på ulike måter.

I Norge er forbruket av varer doblet siden 1970-tallet. Det ”økologiske fotavtrykket” viser at vi ville behøve mer enn tre jordkloder hvis alle mennesker i verden skulle levd på samme måte som vi. Alle må bidra dersom vi skal nå målene de ulike kommunene på Nord-Jæren har satt seg når det gjelder avfall. Vi må klare å redusere antall kilo avfall per innbygger per år. Vi har valgt å konsentrere oss om de to øverste nivåene i avfallspyramiden, avfallsreduksjon og ombruk, og har samlet gode tiltak innen fem tema på ett nettsted.

Avfallspyramiden

Det øverste nivået i avfallspyramiden er avfallsreduksjon, deretter kommer ombruk. Pyramiden leser du fra øverst til nederst, og målet er at avfall skal behandles så nær toppen som mulig.

Jordas ressurser av råstoff og av energi er ikke uuttømmelige. En del ikke-fornybare råstoffer i naturen kan bli brukt opp. For at alle ressurser skal kunne holdes i et biologisk eller teknisk kretsløp så lenge som mulig, må vi erstatte den tradisjonell bruk og kast-tenkningen med en mer sirkulær tenkning.

Sirkulær økonomi er en ledetråd og et satsningsområde i EU. Prinsippene i denne tenkningen er også tatt opp i Norges avfallsstrategi. For å sikre bærekraftig utvikling og for å opprettholde forsyningssikkerheten må materialbruken holdes så lav som mulig, blant annet gjennom deling av både ting og utstyr. Produktene må bli laget slik at materialene i størst mulig grad kan gå tilbake til sin opprinnelige form etter endt levetid, og forbli i et teknisk eller biologisk kretsløp så lenge som mulig. Samtidig må produkter lages slik at de lett kan repareres. For å nærme oss et sirkulær og bærekraftig levesett, må vi satse på økt ombruk av bruksgjenstander, mer reparasjon av ting som ellers ville blitt kastet og mindre matsvinn i husholdningene.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftmål, som blant annet handler om landbruk, vannforvaltning, energi og forbruks- og produksjonsmønstre, beskyttelse av økosystemer, bærekraftig bruk av marine ressurser og aktivt arbeid mot klimaendringer og konsekvensene av dem.

Klimaendringer merker vi allerede i form av økt temperatur og mer ekstremvær. Paris-avtalen fra 2015 har mål om at temperaturøkningen på kloden skal holdes under 2 grader og helst under 1,5 grader fram mot år 2100.  Norges nasjonale mål om å bli et lavutslipps­samfunn innen 2050, innebærer at klimagassutslippene skal gå ned fra rundt 10 tonn årlig per person til 1-2 tonn.